МВС України
Чернігівський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр

Доступ до публічної інформації

Антикорупційна програма Експертної служби МВС на 2020-2022 роки

Довідка про виконання Антикорупційної програми Експертної служби МВС на 2020-2022 роки

    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                        Наказ Експертної служби

    МВС України

    03.06.2016  № 21-н

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на отримання публічної інформації,

розпорядником якої є підрозділи Експертної служби МВС України

І.       Загальні положення

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 липня 2011 року № 459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 за № 1109/19847 «Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є підрозділи Експертної служби МВС.

4. Доступ до публічної інформації підрозділів Експертної служби МВС забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян».

ІІ. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

 1. Запитувач має право звернутися до підрозділу Експертної служби МВС із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
 2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
 3. Запит на отримання публічної інформації подається до підрозділу Експертної служби МВС в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою, або по телефону на вибір запитувача.
 4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
 5. Запит на публічну інформацію повинен містити:

1)      прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку
(якщо такий є);

2)      загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3)      підпис і дату за умови подання письмового запиту.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для подання запиту на публічну інформацію (далі – Форма запиту).

7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті підрозділу Експертної служби МВС.

8. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до підрозділу документального забезпечення (далі – ПДЗ) підрозділу Експертної служби МВС.

10. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник ПДЗ із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування підрозділу Експертної служби МВС, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

ІІІ. Проходження запитів на отримання публічної інформації

 1. При надходженні запиту на отримання публічної інформації до підрозділу Експертної служби МВС, ПДЗ:

1)      невідкладно реєструє запит та передає у встановленому порядку для подальшого розгляду керівництву підрозділу Експертної служби МВС;

2)      після розгляду запиту керівництвом невідкладно передає оригінал запиту визначеному резолюцією керівництва підрозділу виконавцю для виконання, відповідно до компетенції.

2. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної длязахисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

3. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

4. Якщо запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

5. У задоволенні запиту відмовляється в таких випадках:

1)      розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2)      інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3)      запитувач не оплатив фактичні витрати, передбачені статтею 21 Закону, що пов’язані з копіюванням або друком документів;

4)      не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

6. У випадку відправлення відповіді електронною поштою або телефаксом оригінал відповіді зберігається у номенклатурній справі підрозділу Експертної служби МВС.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Експертної служби

МВС України

03.06.2016  № 21-н

 

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядником інформації є Чернігівський НДЕКЦ МВС України.

(назва підрозділу – ДНДЕКЦ, НДЕКЦ)

                                                                                   Запитувач _________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації.

прізвище, ім’я, по батькові представника організації –

для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати_______________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу___________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу______________________

телефаксом_________________________

за телефоном_______________________

Дата                                                                         (підпис)

Примітки:

 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства внутрішніх справ України, розміщена на веб-сайті www.mvs.gov.ua.
 2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу — вул. С Разіна, 19, м. Чернігів, 14037 ;

(зазначається вул., буд., місто, поштовий індекс підрозділу Експертної служби МВС)

на електронну адресу – chernigov@dndekc.mvs.gov.ua ;

(зазначається електронна адреса підрозділу Експертної служби МВС)

телефаксом – (04622) 539 90, (04622) 566 80                                                      ;

(зазначається номер телефаксу підрозділу Експертної служби МВС)

за телефоном – (04622) 539 90, (04622) 566 80 .

(зазначається номер телефону підрозділу Експертної служби МВС)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Чернігівського НДЕКЦ МВС України

від 01.03.2018 № 49-н

 

Правила

поведінки, техніки безпеки та режиму конфіденційності для відвідувачів Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

 

         І. Загальні положення.

    1. Правила поведінки, техніки безпеки та режиму конфіденційності для відвідувачів Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України  (далі – Правила) розроблені з метою встановлення єдиних правил поведінки, техніки безпеки та режиму конфіденційності для відвідувачів для забезпечення нормального функціонування територіальної експертної установи у встановленому режимі.           2. Запровадження правил поведінки, техніки безпеки та режиму конфіденційності для відвідувачів НДЕКЦ здійснюється з метою:

– дотримання відвідувачами встановленого порядку;

– забезпечення безпеки відвідувачів;

– запобігання несанкціонованого витоку інформації.

 1. Відвідувачем НДЕКЦ визнається будь-яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться у будівлі НДЕКЦ у зв’язку з виконанням службових обов’язків або інших питань, що стосуються діяльності територіального експертного підрозділу, яка не є постійним працівником Експертної служби МВС України.
 2. Зміст цих Правил доводиться до відвідувачів шляхом розміщення на інформаційному стенді у фойє першого поверху будівлі НДЕКЦ та на офіційному сайті територіального експертного підрозділу в мережі Інтернет.
 3. Перед проходженням відвідувачів до службових приміщень НДЕКЦ, доступ до яких обмежений, працівник, який здійснює супровід доводить під підпис вимоги цих Правил.

 

ІІ. Правила поведінки відвідувачів.

 1. Відвідувачі НДЕКЦ мають право:
 • вільно знаходитись у фойє першого поверху будівлі НДЕКЦ тільки у робочий час та знайомитись з документами, які розміщені на інформаційних стендах;
 • здійснювати проходження до приміщень сектору документального забезпечення (канцелярія та кімната прийому видачі об’єктів досліджень) у визначені години у зв’язку з виконанням службових обов’язків, поданням заяви, скарги, звернення;
 • здійснювати проходження до службових приміщень, доступ до яких обмежений, за наявності законних підстав, дозволу директора НДЕКЦ або особи, яка виконує його обов’язки та супроводу визначеного працівника;
 • прибути на особистий прийом до керівництва НДЕКЦ, у години, встановлені відповідним графіком;
 • отримувати інформацію, окрім тієї, що відноситься до конфеденційної або службової, від чергового поліцейського та працівників НДЕКЦ про діяльність експертної установи.
 1. Відвідувачі НДЕКЦ зобов’язані:
 • дотримуватись встановленого порядку функціонування територіальної експертної установи;
 • виконувати законні вимоги чергового поліцейського та працівників НДЕКЦ, цих Правил та не допускати порушень громадського порядку;
 • дотримуватись черги на особистий прийом до керівництва НДЕКЦ;
 • дбайливо ставитись до майна НДЕКЦ, не смітити у приміщеннях;
 • дотримуватись вимог конфіденційності, встановлених в НДЕКЦ;
 • здійснювати проходження та перебувати у службових приміщеннях, доступ до яких обмежений, виключно у супроводі визначеного працівника НДЕКЦ;
 • мати охайний зовнішній вигляд, що не порушує норми моральності;
 • поважати інтереси оточуючих, не допускати нецензурних висловів та вчинків, які б могли образити інших відвідувачів та працівників НДЕКЦ;
 1. Відвідувачам НДЕКЦ заборонено:
 • самостійно переміщуватись по адмінбудівлі та здійснювати проходження до службових приміщень, доступ до яких обмежений, без дозволу директора НДЕКЦ або особи, яка виконує його обов’язки та супроводу визначеного працівника;
 • проводити фото або відео фіксацію без дозволу директора або особи, яка виконує його обов’язки;
 • без наявності законних підстав робити виписки з документів або знімати з них копії;
 • порушувати режим конфіденційності, встановлений в НДЕКЦ;
 • виносити без отриманого дозволу документи або майно НДЕКЦ;
 • вилучати з інформаційних стендів у фойє першого поверху будь-які документи, а також розміщувати на них власні оголошення;
 • знаходитись в неохайному зовнішньому вигляді, що порушує норми моральності;
 • палити, розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби;
 • порушувати громадський порядок;
 • пошкоджувати обладнання та майно НДЕКЦ.
 1. Відвідувачі, які прибули для відстрілу зброї або надають такі об’єкти на дослідження (випробування) дотримуються наступного порядку:

Увага! Черговий поліцейський, у разі прибуття до НДЕКЦ громадян для проведення відстрілу зброї, зосереджує свою увагу на даних відвідувачах та спостерігає за ними до залишення останніми приміщення НДЕКЦ. У разі спроби розчохлити зброю (дістати короткоствольну зброю з кобури), наголошує громадянам у ввічливій формі на недопущенні зазначених дій у зв’язку з порушенням ними правил поводження з нею.

4.1. У фойє першого поверху НДЕКЦ відвідувач заповнює і подає до СДЗ заяву про надання платної послуги.

4.2. Уповноважений працівник приймає  документи, зброю та набої  від громадянина для проведення експериментального відстрілу у фойє першого поверху адміністративної будівлі. До інших приміщень громадяни не допускаються.

Увага! Працівнику НДЕКЦ заборонено приймати від громадянина та передавати останньому  зброю у розчохленому вигляді.

 • Після завершення відстрілу та оформлення передбачених чинним законодавством і нормативними актами документів, уповноважений працівник виносить зброю та документи у фойє першого поверху та передає громадянину.
 • Приймання уповноваженим працівником зброї, яка надійшла на дослідження, здійснюється у кімнаті прийому та видачі об’єктів дослідження. Після огляду упакування зброї, об’єкти невідкладно вміщуються до кімнати зберігання об’єктів дослідження відділу криміналістичних видів досліджень.
 1. У випадку порушення відвідувачами цих встановлених правил поведінки, черговий поліцейський або працівник НДЕКЦ має право зробити зауваження, а також вживати заходів для усунення порушень, відповідно до наявних у нього повноважень.
 2. У випадку навмисного пошкодження чи знищення майна або обладнання НДЕКЦ, на винних осіб, у порядку визначеному законодавством України, покладається обов’язок відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.

 

  ІІІ. Техніка безпеки відвідувачів.

 1. Чернігівський НДЕКЦ МВС України не несе відповідальності за навмисні неправильні дії відвідувачів, у ході яких останні заподіють шкоду особистому життю та здоров’ю.
 2. Для проходження до службових приміщень НДЕКЦ, доступ до яких обмежений, за наявності законних підстав допускаються відвідувачі, які під підпис ознайомились з цими Правилами.
 3. Для забезпечення особистої безпеки відвідувача та здійснення за ним нагляду, на весь час перебування останнього в службових приміщеннях НДЕКЦ, доступ до яких обмежений, визначається працівник, який здійснюватиме супровід.

Відвідувач зобов’язаний виконувати вимоги особи, яка здійснює супровід, направлені на дотримання правил пожежної безпеки та охорони праці.

 1. Відвідувачі зобов’язані не робити дій, які можуть викликати загрозу власній безпеці, життю та здоров’ю, а також оточуючих.
 2. Відвідувачам при перебуванні у службових приміщеннях, доступ до яких обмежений, заборонено:
  • Вмикати/вимикати освітлення, електроприлади, комп’ютерну техніку, технічне обладнання та устаткування.
  • Особисто відчиняти вікна, двері приміщень, доступ до яких обмежений.
  • Присідати за робочі місця працівників НДЕКЦ.
 3. При спрацювання сигналу системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі, як найшвидше залишити будівлю НДЕКЦ у супроводі відповідального працівника, дотримуючись схем евакуації для відповідного поверху, не створюючи паніки та не наражаючи на небезпеку здоров’я і життя оточуючих.

 

ІV. Правила конфіденційності для відвідувачів.

 1. Правила конфіденційності для відвідувачів НДЕКЦ – це встановлений чинним законодавством, нормативно-правовими та розпорядчими документами порядок доступу до конфеденційної інформації, службової інформації, персональних даних третіх осіб.
 2. Порядок доступу до конфеденційної інформації, службової інформації, персональних даних третіх осіб, розпорядником та власником яких є Чернігівський НДЕКЦ МВС України, регламентований Законами України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, у системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженою наказом МВС від 03.02.2017 № 88, Переліком відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ, затвердженим наказом МВС від 26.12.2016 № 1351, Положенням про конфіденційну інформацію в Експертній службі МВС України та Переліком відомостей, що містять конфіденційну інформацію в Експертній службі МВС України, що затверджені наказом Експертної служби МВС України від 16.11.2017 № 19-ЕС-Н та іншими документами.
 3. Відвідувачі НДЕКЦ, які здійснюють проходження до службових приміщень, доступ до яких обмежений, беруть на себе зобов’язання дотримуватись вимог конфіденційності, встановлених в НДЕКЦ.
 4. Надання відвідувачам доступу конфеденційної інформації, службової інформації, персональних даних третіх осіб здійснюється виключно на законних підставах з дотриманням вимог діючого законодавства, інструкцій, порядків, тощо.
 5. Відповідальність за розголошення відвідувачам конфеденційної та службової інформації, персональних даних третіх осіб, без наявності не те законних підстав, несуть керівники структурних підрозділів НДЕКЦ, у яких перебувають відвідувачі.

 

Чернігівський НДЕКЦ

МВС України