Доступ до публічної інформації

Антикорупційна програма Експертної служби МВС на 2023-2025 роки

Довідка про виконання Антикорупційної програми Експертної служби МВС на 2020-2022 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Експертної служби МВС

від 23.06.2022 року № 9-ЕС-Н

ПОРЯДОК
надання доступу до публічної інформації
в установах Експертної служби МВС

       Цей Порядок визначає процедуру надання доступу до публічної інформації в установах Експертної служби МВС за запитом на інформацію (далі – запит) або відмови в його наданні.

 1. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).
 2. Доступ до публічної інформації установ Експертної служби МВС забезпечується шляхом надання інформації за запитами та її оприлюднення.
 3. Запитувачами інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.
 4. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».
 5. Запитувач має право звернутися до установи Експертної служби МВС із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
 6. Запит може бути індивідуальним або колективним.
 7. Запит подається до установи Експертної служби МВС в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або телефоном (на вибір запитувача).
 8. Запити приймаються в робочі дні з понеділка по четвер із 09:00 до 18:00, у п’ятницю – до 16:45, напередодні святкових, неробочих і вихідних днів із понеділка по четвер із 09:00 до 17:00, у п’ятницю – до 15:45 за місцезнаходженням установ Експертної служби МВС.

Запити, які надійшли після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються наступного робочого дня.

 1. Письмовий запит подається в довільній формі
 2. Запит повинен містити:
 • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 1. 3 метою спрощення процедури оформлення запиту в письмовій формі запитувач може використати форму для подання запиту (далі – форма запиту), наведену в додатку до цього Порядку.
 2. Форма запиту розміщується на офіційному вебсайті Експертної служби МВС та її установ.
 3. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати спосіб надання відповіді (на поштову адресу, телефоном / факсом, на електронну адресу).
 4. Запит може бути подано запитувачем особисто до підрозділів документального забезпечення установ Експертної служби МВС.
 5. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник підрозділу документального забезпечення (відповідальна особа), який (яка) організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації в установах Експертної служби МВС, із зазначенням в запиті імені (найменування) запитувача, контактного телефону та надає його копію особі, яка його подала.
 6. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту зазначаються рукописним способом дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.
 7. Під час надходження запиту до установи Експертної служби МВС працівник підрозділу документального забезпечення (відповідальна особа), який (яка) організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, невідкладно реєструє запит та передає в установленому порядку для подальшого його розгляду керівництвом установи.

Якщо виконавцями запиту визначено більше одного структурного підрозділу, структурні підрозділи – співвиконавці не пізніше ніж за два дні до закінчення строку надають головному виконавцю запиту інформацію та/або проект відповіді в межах своєї компетенції.

 1. Посадова особа, визначена головним виконавцем запиту, не пізніше ніж за день до завершення строку його виконання надає керівництву проект відповіді запитувачу.
 2. Відповідь на запит надається в спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів із дня його реєстрації в установі.
 3. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення запитувачу надається лише інформація, доступ до якої необмежений.
 4. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.
 5. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів із обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту.
 6. Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є установа Експертної служби МВС, здійснюється відповідно до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року№ 740 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4).
 7. У задоволенні запиту відмовляється, якщо:
 • розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;
 • запитувач не оплатив фактичні витрати, передбачені статтею 21 Закону, що пов’язані з копіюванням або друком документів;
 • не дотримано вимог до запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.
 1. Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту має бути зазначено:
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 • дату відмови;
 • мотивовану підставу відмови;
 • порядок оскарження відмови;
 • підпис.
 1. Відстрочка в задоволенні запиту допускається, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки в разі настання обставин непереробної сили.
 2. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача в письмовій формі з роз’ясненням порядку його оскарження. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту має бути зазначено:
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 • дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 • причини, у зв’язку з якими запит не може бути задоволено в установлений Законом строк;
 • строк, у який буде задоволено запит;
 • підпис.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Експертної служби МВС

від 23.06.2022 № 9-ЕС-Н

 

ФОРМА
для подання запитів на інформацію

Розпорядник інформації (найменування розпорядника інформації)
Запитувач Фізична особа___________________________________________________________

(ім’я фізичної особи)

юридична особа:

               (прізвище, ім’я, по батькові ( за наявності) представника організації-для юридичних осіб)

об’єднання громадян без статусу юридичної особи___________________________________________________________________

(найменування об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

( поштова адреса (місцезнаходження) / адреса електронної пошти номер телефону запитувача)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до закону України « Про доступ до публічної інформації» прошу надати

______________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законодавством строк (необхідне зазначити)’.

на поштову адресу:____________________________________________________________

на електронну адресу:__________________________________________________________

за телефоном / факсом:__________________________________________________

    Дата                                                                                                          (власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Примітки:

 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства внутрішніх справ України, розміщена на веб-сайті www.mvs.gov.ua.
 2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу — вул. С Разіна, 19, м. Чернігів, 14037 ;

(зазначається вул., буд., місто, поштовий індекс підрозділу Експертної служби МВС)

на електронну адресу – chernigov@dndekc.mvs.gov.ua ;

(зазначається електронна адреса підрозділу Експертної служби МВС)

телефаксом – (04622) 539 90, (04622) 566 80                                                      ;

(зазначається номер телефаксу підрозділу Експертної служби МВС)

за телефоном – (04622) 539 90, (04622) 566 80 .

(зазначається номер телефону підрозділу Експертної служби МВС)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Чернігівського НДЕКЦ МВС

від 01.03.2018 № 49-н

 

Правила

поведінки, техніки безпеки та режиму конфіденційності для відвідувачів Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

 

         І. Загальні положення.

    1. Правила поведінки, техніки безпеки та режиму конфіденційності для відвідувачів Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України  (далі – Правила) розроблені з метою встановлення єдиних правил поведінки, техніки безпеки та режиму конфіденційності для відвідувачів для забезпечення нормального функціонування територіальної експертної установи у встановленому режимі.           2. Запровадження правил поведінки, техніки безпеки та режиму конфіденційності для відвідувачів НДЕКЦ здійснюється з метою:

– дотримання відвідувачами встановленого порядку;

– забезпечення безпеки відвідувачів;

– запобігання несанкціонованого витоку інформації.

 1. Відвідувачем НДЕКЦ визнається будь-яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться у будівлі НДЕКЦ у зв’язку з виконанням службових обов’язків або інших питань, що стосуються діяльності територіального експертного підрозділу, яка не є постійним працівником Експертної служби МВС України.
 2. Зміст цих Правил доводиться до відвідувачів шляхом розміщення на інформаційному стенді у фойє першого поверху будівлі НДЕКЦ та на офіційному сайті територіального експертного підрозділу в мережі Інтернет.
 3. Перед проходженням відвідувачів до службових приміщень НДЕКЦ, доступ до яких обмежений, працівник, який здійснює супровід доводить під підпис вимоги цих Правил.

 

ІІ. Правила поведінки відвідувачів.

 1. Відвідувачі НДЕКЦ мають право:
 • вільно знаходитись у фойє першого поверху будівлі НДЕКЦ тільки у робочий час та знайомитись з документами, які розміщені на інформаційних стендах;
 • здійснювати проходження до приміщень сектору документального забезпечення (канцелярія та кімната прийому видачі об’єктів досліджень) у визначені години у зв’язку з виконанням службових обов’язків, поданням заяви, скарги, звернення;
 • здійснювати проходження до службових приміщень, доступ до яких обмежений, за наявності законних підстав, дозволу директора НДЕКЦ або особи, яка виконує його обов’язки та супроводу визначеного працівника;
 • прибути на особистий прийом до керівництва НДЕКЦ, у години, встановлені відповідним графіком;
 • отримувати інформацію, окрім тієї, що відноситься до конфеденційної або службової, від чергового поліцейського та працівників НДЕКЦ про діяльність експертної установи.
 1. Відвідувачі НДЕКЦ зобов’язані:
 • дотримуватись встановленого порядку функціонування територіальної експертної установи;
 • виконувати законні вимоги чергового поліцейського та працівників НДЕКЦ, цих Правил та не допускати порушень громадського порядку;
 • дотримуватись черги на особистий прийом до керівництва НДЕКЦ;
 • дбайливо ставитись до майна НДЕКЦ, не смітити у приміщеннях;
 • дотримуватись вимог конфіденційності, встановлених в НДЕКЦ;
 • здійснювати проходження та перебувати у службових приміщеннях, доступ до яких обмежений, виключно у супроводі визначеного працівника НДЕКЦ;
 • мати охайний зовнішній вигляд, що не порушує норми моральності;
 • поважати інтереси оточуючих, не допускати нецензурних висловів та вчинків, які б могли образити інших відвідувачів та працівників НДЕКЦ;
 1. Відвідувачам НДЕКЦ заборонено:
 • самостійно переміщуватись по адмінбудівлі та здійснювати проходження до службових приміщень, доступ до яких обмежений, без дозволу директора НДЕКЦ або особи, яка виконує його обов’язки та супроводу визначеного працівника;
 • проводити фото або відео фіксацію без дозволу директора або особи, яка виконує його обов’язки;
 • без наявності законних підстав робити виписки з документів або знімати з них копії;
 • порушувати режим конфіденційності, встановлений в НДЕКЦ;
 • виносити без отриманого дозволу документи або майно НДЕКЦ;
 • вилучати з інформаційних стендів у фойє першого поверху будь-які документи, а також розміщувати на них власні оголошення;
 • знаходитись в неохайному зовнішньому вигляді, що порушує норми моральності;
 • палити, розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби;
 • порушувати громадський порядок;
 • пошкоджувати обладнання та майно НДЕКЦ.
 1. Відвідувачі, які прибули для відстрілу зброї або надають такі об’єкти на дослідження (випробування) дотримуються наступного порядку:

Увага! Черговий поліцейський, у разі прибуття до НДЕКЦ громадян для проведення відстрілу зброї, зосереджує свою увагу на даних відвідувачах та спостерігає за ними до залишення останніми приміщення НДЕКЦ. У разі спроби розчохлити зброю (дістати короткоствольну зброю з кобури), наголошує громадянам у ввічливій формі на недопущенні зазначених дій у зв’язку з порушенням ними правил поводження з нею.

4.1. У фойє першого поверху НДЕКЦ відвідувач заповнює і подає до СДЗ заяву про надання платної послуги.

4.2. Уповноважений працівник приймає  документи, зброю та набої  від громадянина для проведення експериментального відстрілу у фойє першого поверху адміністративної будівлі. До інших приміщень громадяни не допускаються.

Увага! Працівнику НДЕКЦ заборонено приймати від громадянина та передавати останньому  зброю у розчохленому вигляді.

 • Після завершення відстрілу та оформлення передбачених чинним законодавством і нормативними актами документів, уповноважений працівник виносить зброю та документи у фойє першого поверху та передає громадянину.
 • Приймання уповноваженим працівником зброї, яка надійшла на дослідження, здійснюється у кімнаті прийому та видачі об’єктів дослідження. Після огляду упакування зброї, об’єкти невідкладно вміщуються до кімнати зберігання об’єктів дослідження відділу криміналістичних видів досліджень.
 1. У випадку порушення відвідувачами цих встановлених правил поведінки, черговий поліцейський або працівник НДЕКЦ має право зробити зауваження, а також вживати заходів для усунення порушень, відповідно до наявних у нього повноважень.
 2. У випадку навмисного пошкодження чи знищення майна або обладнання НДЕКЦ, на винних осіб, у порядку визначеному законодавством України, покладається обов’язок відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.

 

  ІІІ. Техніка безпеки відвідувачів.

 1. Чернігівський НДЕКЦ МВС України не несе відповідальності за навмисні неправильні дії відвідувачів, у ході яких останні заподіють шкоду особистому життю та здоров’ю.
 2. Для проходження до службових приміщень НДЕКЦ, доступ до яких обмежений, за наявності законних підстав допускаються відвідувачі, які під підпис ознайомились з цими Правилами.
 3. Для забезпечення особистої безпеки відвідувача та здійснення за ним нагляду, на весь час перебування останнього в службових приміщеннях НДЕКЦ, доступ до яких обмежений, визначається працівник, який здійснюватиме супровід.

Відвідувач зобов’язаний виконувати вимоги особи, яка здійснює супровід, направлені на дотримання правил пожежної безпеки та охорони праці.

 1. Відвідувачі зобов’язані не робити дій, які можуть викликати загрозу власній безпеці, життю та здоров’ю, а також оточуючих.
 2. Відвідувачам при перебуванні у службових приміщеннях, доступ до яких обмежений, заборонено:
  • Вмикати/вимикати освітлення, електроприлади, комп’ютерну техніку, технічне обладнання та устаткування.
  • Особисто відчиняти вікна, двері приміщень, доступ до яких обмежений.
  • Присідати за робочі місця працівників НДЕКЦ.
 3. При спрацювання сигналу системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі, як найшвидше залишити будівлю НДЕКЦ у супроводі відповідального працівника, дотримуючись схем евакуації для відповідного поверху, не створюючи паніки та не наражаючи на небезпеку здоров’я і життя оточуючих.

 

ІV. Правила конфіденційності для відвідувачів.

 1. Правила конфіденційності для відвідувачів НДЕКЦ – це встановлений чинним законодавством, нормативно-правовими та розпорядчими документами порядок доступу до конфеденційної інформації, службової інформації, персональних даних третіх осіб.
 2. Порядок доступу до конфеденційної інформації, службової інформації, персональних даних третіх осіб, розпорядником та власником яких є Чернігівський НДЕКЦ МВС України, регламентований Законами України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, у системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженою наказом МВС від 03.02.2017 № 88, Переліком відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ, затвердженим наказом МВС від 26.12.2016 № 1351, Положенням про конфіденційну інформацію в Експертній службі МВС України та Переліком відомостей, що містять конфіденційну інформацію в Експертній службі МВС України, що затверджені наказом Експертної служби МВС України від 16.11.2017 № 19-ЕС-Н та іншими документами.
 3. Відвідувачі НДЕКЦ, які здійснюють проходження до службових приміщень, доступ до яких обмежений, беруть на себе зобов’язання дотримуватись вимог конфіденційності, встановлених в НДЕКЦ.
 4. Надання відвідувачам доступу конфеденційної інформації, службової інформації, персональних даних третіх осіб здійснюється виключно на законних підставах з дотриманням вимог діючого законодавства, інструкцій, порядків, тощо.
 5. Відповідальність за розголошення відвідувачам конфеденційної та службової інформації, персональних даних третіх осіб, без наявності не те законних підстав, несуть керівники структурних підрозділів НДЕКЦ, у яких перебувають відвідувачі.

 

Чернігівський НДЕКЦ

МВС України

Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України