Завдання центру

Основні завдання НДЕКЦ зазначені в Положенні про Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України 31 січня 2016 року № 77, а саме:

1) здійснення судово-експертної діяльності;

2) забезпечення в установленому порядку участі працівників НДЕКЦ як спеціалістів під час здійснення досудового розслідування та судового розгляду;

3) проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб;

4) проведення сертифікаційних та інших випробувань, а також оцінки відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт, у разі призначення (уповноваження) НДЕКЦ органом сертифікації (оцінки  відповідності) продукції (послуг);

5) проведення оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності, у межах повноважень, визначених законодавством;

6) забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальниних правопорушень та інших об’єктів;

7) забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем (утому числі тих, що входять до інформаційно-телекомунікаційної системи МВС), обробка персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;

8) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників НДЕКЦ, як судових експертів.

 НДЕКЦ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює організаційно-управлінське та науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності в тому числі розробляє методики проведення судових експертиз, стандарти, технічні регламенти, державні класифікатори, методичні рекомендації, довідкові посібники, програмні продукти і бази даних;

2) проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення;

3) забезпечує участь спеціалістів НДЕКЦ в слідчих (розшукових) діях;

4) проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб;

5) проводить оцінку майна, майнових прав та здійснює професійну оціночну діяльність;

6) бере участь у державній реєстрації (перереєстрації), знятті з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС;

7) виконує інші роботи та надає платні послуги;

8) здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення, обробку персональних даних, складає статистичну звітність, забезпечує режим доступу до інформації;

9) забезпечує функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів;

10) здійснює наукову та науково-технічну діяльність;

11) впроваджує систему управління якістю, з метою приведення лабораторій до вимог міжнародного стандарту І80/ІЕС 17025;

12) проводить сертифікаційні та інші види випробувань, а також оцінку відповідності продукції, процесів та послуг;

13) розробляє та вносить керівнику Експертної служби МВС пропозиції щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази;

14) організовує розгляд звернень та запитів з питань, що належать до його компетенції;

15) взаємодіє з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями з метою обміну досвідом роботи з питань, що належать до його компетенції;

16) організовує і бере участь у проведенні семінарів, круглих столів, форумів, інших науково-практичних заходів;

17) здійснює розрахунок потреби коштів, необхідних для діяльності НДЕКЦ, у тому числі для придбання й утримання технічних засобів,

забезпечення науковою і спеціальною літературою, витратними матеріалами та

вносить керівникові Експертної служби МВС відповідні пропозиції шляхом формування бюджетного запиту;

18) впроваджує у свою практичну діяльність сучасні технічні засоби, обладнання та автоматизовані інформаційно-пошукові системи;

19) надає до ДНДЕКЦ пропозиції щодо внесення змін до норм належності технічних засобів та обладнання необхідних для забезпечення діяльності НДЕКЦ;

20) забезпечує висвітлення діяльності НДЕКЦ у засобах масової інформації та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

21) забезпечує подання у межах компетенції інформації про включення (внесення змін) до бази даних атестованих судових експертів Експертної служби МВС;

22) у межах компетенції забезпечує направлення матеріалів до Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України;

23) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

Чернігівський науково-дослідний  експертно-криміналістичний центр МВС України